måndag 26. april 2010

IKT og tilpassa opplæring

Tilpassa opplæring er ein rett alle elevar i norsk skule har i følge opplæringslova:
§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats
       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (Opplæringslova)
I mitt arbeid med tilpassing for ulike elevar har eg nytta ulike verkty. I nokre samanhengar har eg nytta programmet Voxit Budgit Pro Syntetisk tale som hjelper eleven å få lest opp tekstar. Eg har nytta Daisybøker med god effekt og andre program. Nokre har eg har funne sjølv, nokre har eg fått tips om av kolleger og andre lærarar. Eit kjekt program eg har testa litt er Aschehoug sitt program Glosetyggeren, der elevane kan lage seg gloselister for øving eller eg kan lage liste og dele den via e-post. For mange er dette god trening i ordlæring, i tillegg til at det er meir morosamt enn å sitte og skrive dei om att og om attat :) Eg har arbeidd litt med ulike touch-program, då særskild med elevar som har fått tildelt pc som hjelpemiddel i skulearbeid. Eg har funne nokre program på internett, blant anna dette levert av Sense-Lang.org, som eg har anbefalt elevane mine å nytte i touch-trening heime.

Eg har opplevd IKT som ein positiv ressurs i arbeidet med å tilpasse opplæringa til elevane mine, og eg meiner dette òg har kome godt fram i dei mappeoppgåvene vi har arbeidd med dette semesteret. Det er ei utfordring å tilpasse undervisninga til kvar enkelt elev, men IKT hjelper oss i allefall eit steg på vegen. Den største utfordringa er nok den å få lærarane til å utforske moglegheitene i dei digitale verktya, men eg ser teikn til at vi er på veg, om ikkje anna ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar