måndag 5. april 2010

Digitale tankekart - Freemind/Mindomo

Eg har nytta tankekart som verkty i mange ulike samanhengar, men det er i hovudsak som eit verkty for skriving eller som eit verkty i samband med lesing til eksamen. Det hjelper meg å få oversikt over kva eg bør ha med i ein tekst, eller kva eg bør få med meg i pensumlitteratur. Som lærar nyttar eg tankekart som ein del av prosessorientert skriving, der tankekartet er ein fast del av idemyldringa vi byrjar skriveprosessen med. Det å kunne nytte digitaletankekart er ei god hjelp då vi kan lage kartet saman på skulen, for så å dele det med alle elevane etterpå. Slik er dei klar til den delen av skrivinga som skal gå føre seg heime. Eg laga meg eit tankekart som skulle hjelpe meg å få oversikt over bloggen min. Eg har berre laga eit enkelt kart over kva som skulle vere med, men kunne godt ha nytta det til å få ned stikkord om kva eg ville refleksjonsnotatet mitt skulle handle om. Slik vart tankekartet mitt sjåande ut:
Vi nytta og tankekart i samband med gruppeoppgåva vår, M2. Her nytta vi dette i planleggingsfasen og det var til god hjelp for å få oversikt over dei ulike delane av oppgåva. Her ser du det:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar