søndag 22. november 2009

Digital lyd - ein ressurs?

I leksjonane om lyd fekk vi oppgåver der vi skulle arbeide med lydredigeringsprogrammet Audacity. Eg har aldri prøvd meg på slikt tidlegare og gjekk på med liv og lyst. I byrjinga var eg redd dette skulle vere alt for avansert for ein nybegynnar som meg, men oppdaga fort kor brukarvenleg det var. Eg leika meg med øvingsoppgåvene og prøvde meg også fram på eiga hand. Eit slikt program vil for svært mange elevar vere eit godt alternativ for læring. Elevar med dysleksi er eit døme. Mange av desse elevane har store problem med t.d. leseleksene fordi dei ikkje skjønar kva dei les. Bokstavar flyt saman og forsvinn, og det er ikkje rart at orda då ikkje gir meining. Eg har erfaring med at desse elevane får lydfiler der leseleksene er lest inn, og nyttar desse som hjelpemiddel i lesetrening. Eg ser også verdien av å kunne nytte eit verkty som Audacity til å lese inn tekst sjølv, for å lytte til den etterpå. Slik er det lettare for dei å høyre skilnaden på til dømes pausar ved komma og punktum. Som lærar må ein sjølvsagt gi elevane opplæring i dette programmet, men som eg nemnte tidlegare er det enkelt å bruke og dermed skulle elevane også kunne meistre dette utan mykje førebuing og instruksjon. John Deweys "Learning by doing" fungerte fint for meg, og den metoden likar elevane også ofte best! Dette er eit veldig bra verkty, også med tanke på læring av nye språk. Ein kan lese inn tekst, spele den av og så arbeide med sin eigen uttale og intonasjon. Dette er interessant fordi svært mange elevar sit åleine med leksene sine, og det er vanskeleg å bli god til dømes i engelskuttale dersom du ikkje får respons på det du seier/leser. Ved å ta opp di eiga stemme kan du korrigere ved å nytte ei lydfil lest inn av læraren. Dersom der er DKLstudentar/lærarar som er interessert i å lytte til noko av det arbeidet eg har gjort, ligg der nokre bearbeidde lydfiler i studentmappa mi i fronter. Enjoy :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar